MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1- GİRİŞ

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına Önem vermektedir. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı temin etmektedir.  

1.1 Amaç

Bu Politikanın amacı. Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.  

1.2 Kapsam

Politika, MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.  

1.3 Dayanak

Bu politika, kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kânunu ve diğer ilgili mevzuattan ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir. Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI uygulamalarına dönüştürülmektedir.  

1.4 Tanımlar

Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Başvuru FormuKişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış,Kişisel Veri Sahibi tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.
İlgili kullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt ortamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel veriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel verilerin işlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesiKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel veri sahibiKişisel verileri MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.
Kişisel verilerin silinmesiKişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel verilerin yok edilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel nitelikli kişisel veriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefî inancı, dini, | mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, demek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biometrik ve genetik verileri.
Periyodik imhaKanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri sahibi / İlgili kişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri sorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri TemsilcisiKanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.
Yönetmelik28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

2.1 Kişisel Verilerin İşlenme Prensipleri

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI kişisel verileri, Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI kişisel verileri,
A) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
B) Doğru ve gerektiğinde güncel,
C) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
D) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
E) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
işlemektedir.

2.2 Verilerin İşlenmesi

2.2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI tarafından işlenmektedir.
Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.2.2 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.
A) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. Bu durumda MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.
B) Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
C) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
D) Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
E) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI tarafından işlenebilecektir.
F) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
G) MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI’nın Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

2.2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin bir kısmı, ‘özel nitelikli kişisel veriler’ olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine sebep olma veya ayrımcılığa maruz kalma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politikada belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır. Sözleşmelerden doğan haklar gerekçesiyle de kişisel veriler işlenebilecektir.

2.3 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:
A) MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
B) MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin fiziki, hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
C) MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI ile nam ve hesabına sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
D) MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
E) MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla işlemektedir.
Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgilere “https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search” adresinden “MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI” başlığı sorgulanarak ulaşılması mümkündür.

3- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, kişisel veri işleme amaçlan doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri (Tedarikçilere ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına) hukuka uygun olarak aktarabilir. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI kişisel veri aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirir.

3.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda ve aşağıda sayılı şartların varlığı halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler Üçüncü Kişiler’e aktarılabilmektedir:

A) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
B) Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
C) Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
D) Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından aktarılması,
E) Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
F) Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
G) Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması durumlarında kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, kanuni yükümlülükler haricinde ve kanunların istisna tuttuğu haller dışında yurtiçi ve yabancı ülkelere aktarılmamaktadır.

3.3 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Kategorizasyonları

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan alıcı grubu kategorilerine aktarabilmektedir:

A) Tedarikçilere,
B) Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarım yapılabilmetedir.

4- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politikadaki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.  

5- KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Destek Hizmetleri, Satış Pazrlama, Üretim iş süreçleriyle ilgili çalışan, çalışan adayı, stajyer, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, ürün veya hizmet alan kişi, ziyaretçiden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri bu politikada belirtilen kişisel veri işleme amaçlarına bağlı kalarak işlemektedir. Veri kategorilerine göre işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına “https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search” adresinden “MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI” başlığı sorgulanarak ulaşılabilir.  

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1 Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almaktadır.  

6.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kılık ve kıyafet, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik verilerin korunmasına yönelik alınanan önlemler özenle uygulanmaktadır.  

6.3 Kişisel Verilerin korunmasına İlişkin Alınan Önlemler

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili/yetkili kişi ve kurumlara haber verir. Kişisel verilerin korunmasına yönelik detaylara “https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/Search” adresinden “MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI” başlığı sorgulanarak ulaşılabilir.  

7- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

8- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI ve temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun’un 11’nci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkı da yer almaktadır. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, bu kapsamda, T.C. Anayasası’nın 20’nci ve Kanun’un 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili detaylı bilgilere bu Politika’nın 9.1’inci bölümünde (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer verilmiştir.

9- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

9.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibinin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

A) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
B) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
C) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
D) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
E) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
F) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
H) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
I) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

9.2 Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28’inci maddesinde sayılı hallerde, kişisel veri sahipleri bölüm 9.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılan haklarını ileri süremeyeceklerdir. Zira bu durumlar Kanun’da belirtilen veri koruma kapsamı dışında tutulmaktadır. Anılan madde kapsamında sayılı haller aşağıda sıralanmaktadır:

A) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
B) Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
C) Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
D) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  Kanun’un 28’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereği, aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, bölüm 9.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

A) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
B) Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
C) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
D) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9.3 Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bölüm 9.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılı haklarına ilişkin taleplerini “MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak şahsen elden teslim, posta yoluyla yada MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI’ya bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI’ya iletebileceklerdir.

9.4 MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI’nın Başvurulara Cevap Vermesi

MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI kişisel veri sahibinin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir. Kişisel veri sahibinin, bölüm 9.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) altında yer alan haklara ilişkin talebini bölüm 9.3’de (“Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması”) anılan usullere uygun olarak MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI’ya iletmesi durumunda, MISRA BASIM YAYIN EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ücret başvurana mevzuat gereği yansıtılacaktır.